ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

09:57 - Saturday, 05/01/2019

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam các nhà đầu tư nếu có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư về quy mô vốn, địa điểm thực hiện dự án, tăng giảm vốn đầu tư,… sẽ phải thực hiện thủ tục điều chính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể dẫn đến việc nhà đầu tư cần phải xin quyết định chủ trương đầu tư, chính vì vậy, tùy từng trường hợp mà quy trình, hồ sơ thực hiện việc điều chỉnh sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Trung Tín

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư

Áp dụng đối với trường hợp dự án đầu tư thay đổi về địa điểm, diện tích sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án; tiến độ góp vốn và huy động vốn góp, thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, và các điều kiện đói với nhà đầu tư thực hiện dự án.

Riêng trường hợp chỉ điều chỉnh tên dự án, địa chỉ nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư thì chi vần nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và tài liệu liên quan đến nội dung trên cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký sẽ điều chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho người nộp hồ sơ.

 

1. Hồ sơ cần chuẩn bị

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án

(2) Báo cáo về tình hình triển khai dự án tính đến thời điểm điều chỉnh

(3) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư

(4) Giải trình hoặc cung cấp các tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung theo quy định tại Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư 2014.

Ví dụ: + Trường hợp thay đổi dẫn đến phải xin cấp phép kinh doanh cần nộp tài liệu chứng minh năng lực tài chính thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa, có kinh nghiệm kinh doanh.

+ Đối với trường hợp thay đổi về vốn: Xác nhận góp đủ vốn, xác nhận của ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh về phần vốn góp tăng thêm.

+ Trường hợp thay đổi trụ sở: Cung cấp hợp đồng thuê trụ sở;….

 

2. Thời gian giải quyết

Sau  khi chuẩn bị hồ sơ nêu trên nhà đầu tư sẽ nộp  01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận có thẩm quyền sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp không cấp phép thì thì cơ quan đăng ký sẽ gửi thông báo và nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư

Lưu ý: Đối với các dự án thuộc diệc xin quyết định chủ trương đầu tư thì khi điều chỉnh dự án đầu tư về mục tiêu, địa điểm, công nghệ chính, tăng giảm vốn trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, về thay đổi về nhà đầu tư hay điều kiện đối với nhà đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thực hiện xin quyết định chủ trương đầu tư trước sau đó mới thực hiên điều chỉnh giấy chứng nhận.

Trường hợp nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến việc phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì tương tự như trường hợp trên, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xin quyết định chủ trương đầu tư sau đó mới thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

1. Trường hợp phải xin quyết định chủ trương của UBND cấp tỉnh

Hồ sơ cần chuẩn bị tương tự như trường hợp không thuộc diện xin chủ trương đầu tư đã trình bày tại phần trên.

Nhà đầu tư sẽ chuẩn bị 04 bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn là 3 ngày làm việc cơ quan đăng ký sẽ gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến về nội dung điều chỉnh.

Trong vòng 10 ngày làm việc từ khi nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan có thẩm quyền sẽ cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh trong phạm vi quản lý của mình.

Trong vòng 5 ngày làm việc từ thời điểm có ý kiến của cơ quan chuyên môn, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lập báo cáo để trình UBND cấp tỉnh.

Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan đăng ký đầu tư thì UBND cấp tỉnh trong thời hạn 5 ngày làm việc sẽ quyết định điều chỉnh dự án đăng ký đầu tư và gửi lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Căn cứ vào quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong vòng 3 ngày làm việc.

Tổng thời gian theo quy định là 25 ngày làm việc.

 

2. Trường hợp phải xin quyết định chủ trương của Thủ tướng chính phủ

Hồ sơ cần chuẩn bị tương tự như trường hợp không thuộc diện xin chủ trương đầu tư đã trình bày tại phần trên Kèm theo:

(1) Phương án về việc giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có)

(2) Đánh giá tác động tới môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường

(3) Đánh tác động, hiệu quả về kinh tế- xã hội của dự án

Nhà đầu tư sẽ nộp 8 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn là 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi 02 bộ hồ sơ cho Sở kế hoạch đầu tư và cơ quan nhà nước có liên quan để xin ý kiến.

Trong vòng 10 ngày làm việc các cơ quan chuyên môn sẽ cho ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trong thời hạn là 20 ngày làm việc thì cơ quan đăng ký sẽ trình UBND cấp tỉnh xem xét về nội dung điều chỉnh.

Trong vòng 15 ngày từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp tỉnh thì Bộ kế hoạch đầu tư sẽ lập báo cáo thẩm định gửi Thủ tướng chính phủ quyết định.

Trong 07 ngày làm việc, Thủ tướng chính phủ sẽ xem xét, quyết định về chủ chương đầu tư. Sau khi nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ thì trong vòng 05 ngày làm việc cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

3. Trường hợp phải xin quyết định chủ trương của Quốc hội

Hồ sơ cần chuẩn bị tương tự như trường hợp không thuộc diện xin chủ trương đầu tư đã trình bày tại phần trên Kèm theo:

(1) Phương án về việc giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có)

(2) Đánh giá tác động tới môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường

(3) Đánh tác động, hiệu quả về kinh tế- xã hội của dự án

(4) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc thì cơ quan  đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ kế hoạch đầu tư để báo cáo Thủ tướng chính phủ thành lập hội đồng thẩm định nhà nước.

Trong vòng 90 ngày từ ngày thành lập thì hội đồng thẩm định sẽ xem xét và báo cáo về việc thẩm định các nội dung điều chỉnh và lập báo cáo trình Thủ tướng chính phủ.

Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, chính phủ sẽ gửi hồ sơ điều chỉnh đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội xem xét.

 

Những lưu ý khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư sẽ tiến hành thay đổi những nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Nếu như công ty thay đổi có thêm thành viên góp vốn cần phải thực hiện góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp theo đúng tiến độ cam kết trên giấy đăng ký đầu tư.

- Cần lưu ý về thủ tục báo cáo và các mẫu báo cáo theo nội dung ghi nhận và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp.

- Đảm bảo về điều kiện hoạt động kinh doanh đối với những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

 

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Luật Trung Tín

- Tư vấn miễn phí về hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan theo yêu cầu của quý khách hàng

- Trực tiếp soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Nhận kết quả và bàn giao kết quả hồ sơ cho quý khách hàng

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Trung Tín theo thông tin sau để nhận được hỗ trợ ngay hôm nay:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Website: luattrungtin.com

Trân trọng!