HỒ SƠ ĐỂ UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

23:59 - Sunday, 27/01/2019

Một số dự án đầu tư vào Việt Nam để được hoạt động phải được chấp thuận bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư 2014. Cụ thể như sau:

- Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật Đầu tư 2014).

- Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Lưu ý:

Đối với những dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như nêu trên nếu thực hiện tại Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Hồ sơ bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

(2) Tài liệu pháp lý của nhà đầu tư:

+ Cá nhân: CMTND/ hoặc CCCD/ hoặc hộ chiếu (bản sao hợp lệ)

+ Tổ chức: Quyết định thành lập/ Đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương (bản sao hợp lệ)

(3) Đề xuất dự án đầu tư gồm:

+ Thông tin về nhà đầu tư

+ Mục tiêu đầu tư

+ Quy mô dự án đầu tư

+ Vốn đầu tư (vốn chủ đầu tư và vốn huy động) và phương án huy động

+ Địa điểm thực hiện

+ Thời hạn, tiến độ đầu tư

+ Nhu cầu về lao động

+ Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có)

+ Đánh giá tác động, hiệu quả về kinh tế -xã hôi của dự án.

(4) Bản sao của một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư

+ Cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

+ Tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính nhà đầu tư.

(5) Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất; đối với trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp đồng thuê đất hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

(6) Giải trình về sử dụng công nghệ (đối với những dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ) gồm các nội dung:

+ Tên công nghệ

+ Xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ

+ Thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

(7) Hợp đồng BCC (nếu dự án đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC).

Lưu ý rằng: Đối với tài liệu được cung cấp bởi nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cả hộ chiếu phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại.

Trình tự thẩm định hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại UBND cấp tỉnh

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư ở đây là:

+ Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với các dự án đăng ký đầu tư trong các khu trên.

+ Phòng đăng ký đầu tư thuộc sở Kế hoạch và đầu tư đối với những dự án nằm ngoài các khu nêu trên, hoặc vừa nằm trong vừa nằm ngoài các khu nêu trên.

Trong thời hạn 35 ngày từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Trong vòng 03 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư phải gửi hồ sơ tới cơ quan nhà nước có liên quan để lấy ý kiến thẩm định.

Trong vòng 15 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có liên quan có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Cơ quan quản lý về đất đai có trách nhiệm cấp trích lục bản đồ, cơ quan quản lý quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 25 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh, nội dung báo cáo gồm:

+ Thông tin dự án;

+ Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Đánh giá sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất, đánh giá về tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

+ Đánh giá ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có);

+ Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư;

+ Đánh giá về công nghệ đối với những dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về hồ sơ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư. Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com