MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI ÁP DỤNG DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

12:01 - Tuesday, 18/12/2018

Việt Nam sẽ là lựa chọn hoàn hảo của các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn tìm cơ hội phát triển kinh doanh sản phẩm dịch vụ trong thời gian tới đây. Các trọng tố như: Giá nhân công hợp lý, nguồn lao động ngày càng có trình độ cao, cơ chế quản lý thông thoáng...đã và đang tạo ra cánh cửa rộng mở hơn bao giờ hết cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng, nếu thời điểm này không triển khai các dự án, đáp ứng các điều kiện của pháp luật Việt Nam, thì những nhà đầu tư có nguồn tài chính mạnh sẽ bị chậm chân và mất đi thị phần tiềm năng tại Quốc gia mới nổi này.

1. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều ước Quốc tế, Luật, Pháp lệnh, các Nghị định có liên quan.

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

  • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong các tổ chức kinh tế
  • Hình thức đầu tư
  • Phạm vi hoạt động đầu tư
  • Đối tác phía Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư
  • Các điều kiện khác theo quy định tại các Điều ước Quốc tế, Luật, Pháp lệnh và các Nghị định có liên quan về đầu tư

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài áp dụng trong các trường hợp:

  • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế
  • Đầu tư theo hình thực hợp đồng hợp tác kinh doanh
  • Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác
  • Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư trong tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, phân ngành khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, phân ngành đó

 

3. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên

 

4. Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng điều chỉnh của các Điều ước Quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư thì nhà đầu tư đó được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các Điều ước Quốc tế đó. Ngoài ra, nhà đầu tư phải tuân thủ quy định tại Mục b, khoản 2 Điều 10 Nghị định 118

 

5. Nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư đó phải tuân thủ quy định tại Điều 11 Nghị định 118.

 

6. Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp Việt Nam hoặc Điều ước Quốc tế giữa Việt Nam và vùng lãnh thổ đó có quy định khác

 

7. Đối với những ngành, phân ngành mà nhà đầu tư nước ngoài áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

 

8. Đối với ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không cam kết trong Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, Điều ước quốc tế về đầu tư khác nhưng pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng theo pháp luật của Việt Nam

 

9. Đối với ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không cam kết trong Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, Điều ước quốc tế về đầu tư khác nhưng pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ KHĐT và Bộ quản lý chuyên ngành để xem xét, quyết định

 

10. Nhà đầu tư Nhật Bản được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước, ngoài trừ những hạn chế đối với ngành, phân ngành quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Hiệp định về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư Việt Nam – Nhật Bản

Nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư trong ngành, phân ngành dịch vụ được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư theo quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO hoặc Chương III, Phụ lục G Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Đối với những ngành nghề liên quan đến tư trong lĩnh vực dịch vụ không được điều chỉnh trong Phụ lục III, Phụ lục G Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, nhà đầu tư nước ngoài Hoa Kỳ được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước. Ngoại trừ vấn đề được nêu tại Chương IV Phụ lục H Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ. Nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào ngành nghề không thuộc lĩnh vực dịch vụ được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước, ngoại trừ vấn đề quy định tại Chương IV Phụ lục H Hiệp định về quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

Trừ trường hợp lựa chọn áp dụng Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với đối tác hoặc Điều ước Quốc tế khác, nhà đầu tư thuộc quốc gia là thành viên ASEAN đầu tư trong ngành, phân ngành dịch vụ được thực hiện theo quy định của Hiệp định Khung ASEAN về dịch vụ; Việc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo nguyên tắc nêu tại Mục 7, Mục 8 và Mục 9 phần II nêu trên. Nhà đầu tư thuộc quốc gia là thành viên ASEAN đầu tư trong ngành, phân ngành sản xuất, nông nghiệp và lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai khoáng và khai thác đá và các dịch vụ liên quan tới các ngành trên được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước, ngoại trừ một số hạn chế quy định tại Danh mục Bảo lưu của Việt Nam trong Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN.

 

11. Trường hợp Điều ước Quốc tế về đầu tư có quy định khác với quy định của Luật, Pháp lệnh và các Nghị định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế về đầu tư

 

12. Trong trường hợp có sự khác biệt về quy định giữa Điều ước Quốc tế về đầu tư, Luật, Pháp lệnh, Nghị định và Danh mục Điều kiện đầu tư thì thực hiện theo Điều ước quốc tế về đầu tư, Luật, Pháp lệnh, Nghị định có liên quan

Trường hợp điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài khác với quy định tại Điều ước Quốc tế về đầu tư, Luật, Pháp lệnh, Nghị định có liên quan thì áp dụng theo quy định tại Điều ước Quốc tế về đầu tư, Luật, Pháp lệnh, Nghị định đó

 

13. Khi áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều ước Quốc tế về đầu tư, Luật, Pháp lệnh, Nghị định có liên quan, cần xem xét áp dụng quy định về điều kiện đầu tư trong tổng thể các quy định của Điều ước Quốc tế về đầu tư, Luật, Pháp lệnh, Nghị định liên quan đó, bao gồm cả quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Nguồn tham khảo: Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài