Tư vấn chuyển đổi công ty

20:28 - Sunday, 22/10/2017

Chuyển đổi công ty hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp trong số các thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Khi mô hình công ty đang hoạt động không còn phù hợp với nhu cầu hoạt động, doanh nghiệp có thể tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp tuân theo quy định của pháp luật. Quý khách hàng có thể liên hệ với Luật Trung Tín để được trợ giúp về thủ tục pháp lý này.

Sau khi chuyển đổi công ty, thì công ty được chuyển đổi sẽ chấm dứt sự tồn tại. Công ty chuyển đổi sẽ hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

tư vấn chuyển dổi công ty

Khi quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì công ty sẽ phải tiến hành các hoạt động như sau:

- Thông qua quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ( do chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông thông qua). Quyết định này sẽ bao gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi, và công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động, thời hạn thực hiện chuyển đổi.

- Quyết định chuyển đổi phải được chuyển cho tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết  trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

- Hồ sơ đăng ký kinh doanhc ủa công ty chuyển đổi phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

1. Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên: chủ sở hữu công ty quyết định chuyển nhượng, tặng, cho phần vốn góp của mình cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

2. Chuyển đổi công ty cổ phần, hoặc công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty TNHH 1 thành viên

- Một cổ đông hoặc thành viên công ty nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp tương ứng với tất cả các cổ đông, thành viên còn lại trong công ty.

- Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông hoặc thành viên còn lại.

- Một người không phải là thành viên hoặc cổ đông công ty nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số vốn góp hoặc số cổ phần của tất cả các thành viên, cổ đông công ty.

3. Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên chuyển đổi thành công ty cổ phần

Trong trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên có ít hơn 3 thành viên thì cần có thể thành viên để đủ điều kiện chuyển đổi sang công ty cổ phần. Vì công ty cổ phần cần có tối thiểu 3 thành viên sáng lập. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của các thành viên hiện hữu của công ty.

4. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH nhưng phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Đủ các điều kiện theo Điều 28 Luật DN 2014

-  Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty hoặc là thành viên góp vốn của công ty.

-  Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải cam kết bằng văn bản về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng tài sản của mình đối với toàn bộ số nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ khi đến hạn.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân phải thỏa thuận bằng văn bản với các chủ thể của hợp đồng chưa thanh lý về việc chuyển đổi công ty TNHH, và công ty chuyển đổi sẽ tiếp nhận hợp đồng đó.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải cam kết bằng văn bản với các thành viên còn lại của công ty về việc nhận và sử dụng lao động.

Khi chuyển đổi công ty thì cần lưu ý các vấn đề sau:

- Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển đổi sang công ty cổ phần

- Công ty TNHH 1 thành viên không được chuyển đổi sang công ty cổ phần

- Công ty chỉ có 2 thành viên không được chuyển sang công ty cổ phần

- Công ty chỉ được chuyển sang loại hình khác khi có đủ điều kiện theo từng trường hợp cụ thể.

- Doanh nghiệp tư nhân không chuyển đổi thành công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi công ty của Luật Trung Tín:

- Tư vấn cho quý khách hàng các quy định của pháp luật liên quan đến chuyển đổi công ty trong từng trường hợp cụ thể.

- Tư vấn về chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết cho từng trường hợp cụ thể

- Trực tiếp soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký thanh đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty chuyển đổi và bàn giao lại cho quý khách hàng.

- Hỗ trợ tư vấn các dịch vụ liên quan khác như: sở hữu trí tuệ, lao động, bảo hiểm, hợp đồng, thuế...

 

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký chuyển đổi công ty tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568