Các trường hợp đăng ký thay đổI công ty cổ phần

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ( CTCP) được chia thành 02 hình thức: Đăng ký thay đổi và Thông báo thay đổi. Đăng ký thay đổi xảy ra trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện sự thay đổi các nội dung thể hiện trên đăng ký kinh doanh của chính doanh nghiệp đó, dẫn đến việc Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền sẽ thẩm xét để cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( vẫn thường gọi là Bản vàng đăng ký kinh doanh).

Vậy có những trường hợp nào cần phải thực hiện đăng ký thay đổi? Đó là:

 • Doanh nghiệp dự kiến thay đổi tên công ty
 • Doanh nghiệp dự kiến thay đổi trụ sở chính của công ty
 • Doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh vốn điều lệ
 • Doanh nghiệp dự kiến thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Khi tiến hành đăng ký thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp cần phải lưu ý một số vấn đề như:

 • Người đại diện theo pháp luật của CTCP chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm có thay đổi.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế
 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty và việc thay đổi đăng ký của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của chính doanh nghiệp đó.
 • Khi thay đổi tên doanh nghiệp thì CTCP phải tuân thủ các quy định về đặt tên công ty theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp 2014. 
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

I. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CTCP:

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên doanh nghiệp

1.2. Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên doanh nghiệp

1.3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu niêm yết).

II. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CTCP:

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

1.2. Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

1.3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu niêm yết)

III. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CTCP:

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1.2. Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1.3. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo mẫu niêm yết)

1.4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ sung hoặc dự kiến làm đại diện theo pháp luật của công ty

IV. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CTCP:

1. Thành phần hồ sơ chính gồm:

 • Biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu niêm yết)
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

3. Trường hợp giảm vốn điều lệ:

 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 Trường hợp Quý khách cần tư vấn, sử dụng dịch vụ thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp CTCP hoặc mong muốn tìm hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0989 232 568, hoặc gửi email vào hòm thư: luattrungtin@gmail.com để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí