Các trường hợp thông báo thay đổi công ty cổ phần

Theo luật, thủ tục thông báo thay đổi công ty cổ phần (CTCP) phải thực hiện việc thay đổi đó trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm thay đổi trên thực tế. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân biệt giữa “ Thông báo thay đổi” và “Đăng ký thay đổi” vì quá trình giải quyết có thể khác nhau và kết quả được trả cũng khác nhau. Đơn cử như: Khi doanh nghiệp thực hiện “ Đăng ký thay đổi” thì kết quả sẽ là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( hay còn gọi là bản vàng) cấp cho lần thay đổi thứ bao nhiêu; Ngược lại, khi thực hiện “ Thông báo thay đổi” thì kết quả mà doanh nghiệp nhận được thường ở dạng là Giấy xác nhận.

Các trường hợp Thông báo thay đổi CTCP bao gồm:

 • Bổ sung ngành, nghề kinh doanh
 • Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập
 • Thay đổi nội dung thông báo thuế
 • Cập nhật thông tin cổ đông nước ngoài
 • Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong CTCP chưa niêm yết.

1. Bổ sung ngành nghề công ty kinh doanh

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu niêm yết)
 • Quyết định của ĐHĐCĐ
 • Biên bản họp của ĐHĐCĐ
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

2. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập (Áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết)

2.1. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu niêm yết)
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

2.2. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, CTCP nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

2.3. Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
 • Hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, CTCP nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

2.4. Trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
 • Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

3. Thay đổi nội dung đăng ký thuế:

Những nội dung thay đổi thông báo thuế khi doanh nghiệp cổ phần cần điều chỉnh các thông tin như: Địa chỉ nhận thông báo thuế, các loại thuế phải nộp, đăng ký mới hoặc bổ sung tài khoản ngân hàng của công ty, người quản lý khác ( Giám đốc, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng). Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu niêm yết)
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

4. Cập nhật thông tin cổ đông nước ngoài

Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin cổ đông nước ngoài trong CTCP khi:

 • Có sự thay đổi thông tin về họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài
 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư ( tổ chức) nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho việc cập nhật thông tin của cá nhân, tổ chức nước ngoài là cổ đông trong CTCP

thông báo thay đổi công ty cổ phần

Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

5. Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong CTCP chưa niêm yết

Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định và Biên bản họp của ĐHĐCĐ CTCP về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi thay đổi
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng
 • Văn bản của Sở KHĐT chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác
 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Trường hợp doanh nghiệp cần tư vấn miễn phí hoặc sử dụng dịch vụ về thông báo thay đổi công ty cổ phần của Luật Trung Tín.

Vui lòng liên hệ theo Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com để được hỗ trợ.

Tư vấn miễn phí