Chuyển đổi công ty TNHH 2TV sang TNHH MTV
Chuyển đổi công ty TNHH 2TV sang TNHH MTV theo quy định của luật

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên dành cho các cá nhân, tổ chức cùng chung chí hướng kinh doanh, mong muốn góp vốn, cùng nhau điều hành, chia lợi nhuận. Tuy nhiên trên thực tế trong quá trình kinh doanh có những cá nhân, tổ chức rút vốn mà vẫn còn lại một thành viên muốn tiếp tục kinhh doanh hoặc tất cả các thành viên muốn chuyển nhượng toàn bộ số vốn…

Chi tiết »