Một số trường hợp đăng ký thay đổi công ty cổ phần

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ( CTCP) được chia thành 02 hình thức: Đăng ký thay đổi và Thông báo thay đổi. Đăng ký thay đổi xảy ra trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện sự thay đổi các nội dung thể hiện trên đăng ký kinh doanh của chính doanh nghiệp đó, dẫn đến việc Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền sẽ thẩm xét để cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( vẫn thường gọi là Bản vàng đăng ký kinh doanh).

Vậy có những trường hợp nào cần phải thực hiện đăng ký thay đổi công ty cổ phần? Đó là:

 • Doanh nghiệp dự kiến thay đổi tên công ty
 • Doanh nghiệp dự kiến thay đổi trụ sở chính của công ty
 • Doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh vốn điều lệ
 • Doanh nghiệp dự kiến thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Cập nhật thông tin chủ sở hữu Công ty TNHH MTV
 • Cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty

1. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

 • Người đại diện theo pháp luật của CTCP chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm có thay đổi.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế
 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty và việc thay đổi đăng ký của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của chính doanh nghiệp đó.
 • Khi thay đổi tên doanh nghiệp thì CTCP phải tuân thủ các quy định về đặt tên công ty theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải bao gồm các văn bản tương ứng được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

2. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp của công ty cổ phần

 • Biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên doanh nghiệp
 • Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu niêm yết).

3. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần

 • Biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu niêm yết).

4. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần:

 • Biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo mẫu niêm yết)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ sung hoặc dự kiến làm đại diện theo pháp luật của công ty.

đăng ký thay đổi công ty cổ phần

Xem thêm: Các trường hợp thông báo thay đổi công ty cổ phần

5. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần:

 • Biên bản họp của ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu niêm yết)
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần:

Bổ sung thêm:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Trường hợp giảm vốn điều lệ:

Bổ sung thêm:

 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

6. Cập nhật thông tin chủ sở hữu Công ty TNHH MTV

Doanh nghiệp cần chuẩn bị một số giấy tờ tài liệu sau:

 • Thông báo cập nhật đăng ký doanh nghiệp
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký cho doanh nghiệp
 • Bản chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu công ty TNHH MTV
 • Bản chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người thực hiện thủ tục đăng ký.

6. Cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty

Doanh nghiệp cần chuẩn bị một số tài liệu, giấy tờ sau:

 • Thông báo cập nhật đăng ký doanh nghiệp về nội dung cần cập nhật
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký cho doanh nghiệp
 • Bản chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu công ty TNHH MTV
 • Bản chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người thực hiện thủ tục đăng ký.

Trường hợp Quý khách cần tư vấn, sử dụng dịch vụ thành lập, thay đổi đăng ký thay đổi công ty cổ phần hoặc mong muốn tìm hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com để được hỗ trợ.

Tư vấn miễn phí