cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật
Cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp  luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp nên các thông tin về người đại diện ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch của doanh nghiệp. Khi thay đổi, bổ sung thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ dẫn tới hàng loạt những thay đổi…

Chi tiết »