Tổng hợp những điểm mới của Luật Đầu tư 2020 cần lưu ý

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 đã thông qua 10 Luật, trong đó có Luật Đầu tư năm 2020 thay thế Luật Đầu tư 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Kế thừa Luật Đầu tư 2014, Luật Đầu tư 2020 đã có một số của những sửa đổi, bổ sung mới cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. Luật Trung Tín xin tóm tắt những điểm mới của luật đầu tư 2020 trong bài viết dưới đây.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các ngành nghề bổ sung ưu đãi đầu tư theo những điểm mới của luật đầu tư 2020

 • Về ngành nghề ưu đãi đầu tư, Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020 có điểm mới như sau: Sản xuất sản phẩm từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ. sản xuất sản phẩm thuộc danh mục công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, giáo dục đại học, sản xuất trang thiết bị y tế, sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ tạo ra hoặc tham gia vào chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

những điểm mới của luật đầu tư 2020

Các ngành nghề bổ sung ưu đãi đầu tư

Bổ sung hình thức và đối tượng ưu đãi đầu tư

Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 bổ sung quy định về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư, cụ thể:

 • Về ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư năm 2020 quy định chi tiết Luật áp dụng đối với các ưu đãi đó, ví dụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu. Ngoài ra, có thêm một hình thức ưu đãi đầu tư là khấu hao nhanh, làm tăng chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.
 • Về đối tượng được ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư năm 2020 quy định rõ ràng, thu hẹp và làm rõ hơn đối tượng được hưởng ưu đãi. Từ đó, chính sách ưu đãi đầu tư có hiệu quả hơn khi xác định được đối tượng thụ hưởng phù hợp và xứng đáng. Những thay đổi cụ thể của Luật Đầu tư 2020 về đối tượng được ưu đãi đầu tư là:
 • Bổ sung tiêu chí phải có tổng doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ đồng / năm trong thời hạn 03 năm gần nhất kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng từ 3.000 lao động trở lên đối với đối tượng là dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, tại giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • +Bổ sung mới đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:
  • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại khu vực nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật (Điểm d Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020).
  • Dự án chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung ứng công nghệ, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (Điểm đ Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020).
  • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới, trung tâm nghiên cứu và phát triển (Điểm đ Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020).
  • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đầu tư kinh doanh cơ sở vật chất kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư và vận hành khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Điểm g Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020).

Ngoài ra, Luật Đầu tư năm 2020 cũng bổ sung dự án không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều 15 là dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

những điểm mới của luật đầu tư 2020

Hình thức và đối tượng ưu đãi đầu tư

 • Đồng thời, Luật Đầu tư 2020 cũng quy định các nguyên tắc và điều kiện để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư cụ thể quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 15:
 • Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật trong thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư.
 • Dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư, trong đó có ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020 thì được hưởng ưu đãi đầu tư cao nhất.

Qua đó có thể thấy, sự đổi mới của Luật Đầu tư năm 2020 về đối tượng được ưu đãi đầu tư theo hướng tập trung hơn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu và phát triển. sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số …

Bổ sung các ưu đãi đầu tư đặc biệt

 • Đây là điểm mới nổi bật về ưu đãi đầu tư của Luật Đầu tư 2020 khi cho phép Thủ tướng Chính phủ áp dụng các ưu đãi đặc biệt, tạo cơ chế, chính sách hấp dẫn, kịp thời để thu hút dòng vốn FDI. chuyển động nhanh trong cảnh hiện tại. Mặt khác, Chính phủ trình Quốc hội quyết định việc áp dụng các ưu đãi đầu tư ngoài quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật trong trường hợp phải lập dự án đầu tư đặc biệt. đơn vị hành chính – kinh tế quan trọng hoặc đặc biệt.
 • Theo đó, Chính phủ quyết định áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt để khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội. Bao gồm:
 • Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới), trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng mức đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.
 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

những điểm mới của luật đầu tư 2020

Bổ sung ưu đãi đầu tư đặc biệt

Ngoài ra, các ưu đãi đầu tư đặc biệt không áp dụng đối với:

 • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực.
 • Các dự án đầu tư quy định tại Khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư đến năm 2020.
 • Mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. Theo đó, sẽ không áp dụng trần chính sách ưu đãi đầu tư nữa mà áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo thời gian được hưởng hoặc được hưởng kết quả đầu tư. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020 chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư mới, không áp dụng đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực.

Như vậy, bạn đã nắm bắt được những điểm mới của luật đầu tư 2020 mà Luật Trung Tín đã tổng hợp chi tiết. Mong rằng với những thông tin chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn phần nào trong việc làm luật hiệu quả nhất.

Xem thêm: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Tư vấn miễn phí