quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài
Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài đang cứ trú tại Việt Nam cũng là một bộ phân thuộc sự quản lí của pháp luật Việt Nam, để đảm bảo an ninh, trât tự quản lí xã hội thì pháp luật Việt Nam đã có những quy định riêng của pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài ở Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ này được quy định tại điều 44 Luật quản lý…

Chi tiết »