Xin cấp và gia hạn giấy phép lao động là thủ tục phức tạp. Bởi có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Một số VBPL cần nghiên cứu:

  • Bộ luật lao động 2012 ( đang có dự kiến sửa đổi, bổ sung)
  • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam
  • Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP
  • Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP
  • Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài
  • Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH
  • Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế.

Công việc của Luật Trung Tín khi Xin cấp và gia hạn giấy phép lao động:

  • Tư vấn các quy định về pháp luật áp dụng đối với người nước ngoài
  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ đối với người nước ngoài khi tham gia lao động tại Việt Nam.

Trân trọng!

 

gia hạn giấy phép lao động
Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, giấy phép lao động cũng có giá trị trong một thời gian nhất định ghi trên giấy phép. Nếu hết hạn, phải tiến hành gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng thủ tục Giấy phép lao động là gì? Giấy phép…

Chi tiết »