Danh sách các nước đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

Cập nhật: 19/07/2022

(Quy định đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam không điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật

Regulating registered countries exporting plant origin products to Vietnam, regarding food safety aspect, not regarding plant quarantine, under the management of PPD).

Xem thêm: Xin giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu hoặc quá cảnh – nhanh chóng, hiệu quả

TT

No

Tên nước

Name of countries

Ngày công nhận

Permit date

Ghi chú

Note

1

The United State of America

28/6/2011

 

2

Republic of France

8/8/2011

 

3

Australia

8/8/2011

 

4

New Zealand

8/8/2011

 

5

Canada

29/8/2011

 

 6

The Kingdom of Thailand

30/9/2011

 

 7

Korea

01/11/2011

 

 8

Republic of Chile

11/11/2011

 

9

The Kingdom of Cambodia

20/12/2011

 

10

Republic of South Africa

7/3/2012

 

11

India

04/4/2012

 

12

The P.R.China

27/12/2013

 

13

The Kingdom of Belgium

12/12/2012

 

14

The P.D.R. Laos

28/12/2012

 

15

Peru

5/12/2015

 

16

Japan

16/12/2013

 

17

The F.R. Braxin

24/7/2013

Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm đậu tương (đậu nành)

18

Republic of Indonesia

25/12/2013

 

19

The D.S.R.Srilanka

25/12/2013

(Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè)

20

Republic of Italy

25/12/2013

 

21

Malaysia

16/12/2013

 

22

The Kingdom of the Netherlands

21/6/2013

 

23

The United Kingdom

28/11/2013

 

24

F.R.Germany

22/11/2013

 

25

Spain

25/12/2013

 

26

The Kingdom of Denmark

22/11/2013

 

27

Czech Republic

22/11/2013

 

28

Hellenic Republic

11/12/2013

 

29

 United Arab Emirates (UAE)

22/9/2014

(Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phầm chè)

  30

Republic of Slovenia

22/4/2014

 

31

Myanmar

26/6/2014

 

32

Taiwan

21/2/2014

 

33

Switzerland

21/2/2014

 

34

Argentina

18/6/2014

 

35

Israel

08/9/2014

 

36

 Republic of Poland

12/9/2014

 

37

Phillippines

14/10/2014

 

38

Republic of Singapore

24/11/2014

 

39

Moldova

15/12/2015

 

40

Russian Federation

02/02/2016

 

41

Bulgaria

11/07/2017

 

42

Egypt

30/10/2017

 

43

Ucraina

8/12/2017

 

44

Turkey

20/6/2018

 

45

Iran

05/09/2018

 

46

Uruguay

13/05/2020

 

47

Pakistan

22/07/2022

 

48

Brazil

03/08/2022

 

 

 

Tư vấn miễn phí