Phương án kinh doanh lữ hành gồm có những nội dung gì?

Phương án kinh doanh lữ hành theo quy định của pháp luật về du lịch là một trong những tài liệu cần thiết trong hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh. Phương án kinh doanh lữ hành do doanh nghiệp tự chuẩn bị gồm các yếu tố cần thiết như phạm vi kinh doanh, cơ sở vật chất, tài chính… khi thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành.

Có các trường hợp kinh doanh dịch vụ lữ hành sau: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và vừa kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa vừa kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Mỗi một trường hợp thì daonh nghiệp cần lập phương án kinh doanh lữ hành theo mẫu tương ứng.

Nội dung phương án kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Phạm vi kinh doanh:

Đối với từng loại hình kinh doanh để trình bày như:

Kinh doanh phục vụ khách du lịch nội địa

kinh doanh phục vụ khách du lịch quốc tế ra nước ngoài

Hay phục vụ khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam du lịch.

2. Kế hoạch kinh doanh trong 3 năm đầu:

Trong đó nêu thị trường mục tiêu, loại hình du lịch dự kiến hoạt động như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch khám phá; các biện phám bảo vệ môi trường, bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục và đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty:

Phù hợp với quy mô, loại hình doanh nghiệp, cơ chế quản lý, hoạt động doanh nghiệp, danh sách hướng dẫn viên. Cụ thể:

Sơ đồ về bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận cấu thành

Số lượng các cán bộ, nhân viên, trong đó tỷ lệ cán bộ, nhân viên có nghiệp vụ lữ hành

Số lượng, danh sách hướng dẫn viên đã có thẻ hướng viên du lịch.

4. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh:

Nếu các cơ sở vật chất như trang thiết bị của văn phòng kinh doanh, phương tiện, trang thiết bị phục vụ khách du lịch…

5. Dự kiến về tài chính cho kế hoạch kinh doanh trong 3 năm đầu:

Gồm: Lượng khách/năm, gồm những đối tượng khách nào (quốc tế ra nước ngoài, quốc tế đến Việt Nam, nội địa); Doanh thu/năm: Lợi nhuận trước thuế/năm, lợi nhuận sau thuế/năm; nộp ngân sách nhà nước/năm.

phương án kinh doanh lữ hành

Nội dung tư vấn hỗ trợ khách hàng của Luật Trung Tín

Tư vấn pháp luật tổng quan về dịch vụ kinh doanh lữ hành, tư vấn theo hoạt động kinh doanh cụ thể.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cụ thể để nộp hồ sơ đăng ký cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Hỗ trợ lập phương án kinh doanh lữ hành theo quy định của pháp luật.

Đánh giá phương án kinh doanh lữ hành có đủ điều kiện được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hay không.

Tư vấn các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu của khách hàng.

Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành, hoàn thiện hồ sơ từ A-Z

Tư vấn miễn phí