Thủ tục xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

I. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG.

 1. Luật số 72/2006/QH11 về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 2. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 3. Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 4. Nghị định 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
 5. Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 6. Thông tư 17/2007/TT- BLĐTBXH-NHNNVN ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Thống đốc ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng thương mại;
 7. Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội về quy định chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;
 8. Quyết định số 19/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;
 9. Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 2/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;
 10. Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/8/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường;
 11. Văn bản số 4723/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ LĐ&TBXH ngày 18/11/2015 về việc Chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản;
 12. Văn bản số 1123/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động.

II. NỘI DUNG THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG.

1. Điều kiện được cấp phép:

 • Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế
 • Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

2. Ngành nghề trong đăng ký kinh doanh:

STT

TÊN NGÀNH NGHỀ

MÃ NGÀNH

1

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830

(Theo quy định tại Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động số 72/2006/QH11)

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp ( Theo mẫu được liệt kê bên dưới)

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

c) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính ( Vốn pháp định: 5 tỷ)

d) Giấy xác nhận ký quỹ 1 tỷ đồng của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ

đ) Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

e) Sơ yếu lý lịch, Bản sao bằng đại học, Văn bản xác nhận thâm niên công tác trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam của người lãnh đạo điều hành doanh nghiệp

g) Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

h) Danh sách cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao…

f) Các giấy tờ tài liệu khách: Điều lệ công ty, hợp đồng thuê trụ sở, hợp đồng liên kết đào tạo, thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài.

III. QUY TRÌNH NỘP VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG.

1. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Lao động thương binh và xã hội

2. Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

Lệ phí cấp Giấy phép là 5 triệu đồng.

IV. VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA LUẬT TRUNG TÍN

 • Giúp khách hàng có cách tiếp cận nhanh về thủ tục pháp lý liên quan đến quy định về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị các giấy tờ trong thành phần hồ sơ xin cấp phép
 • Soạn thảo công văn, giải trình, đề án theo trong trường hợp khách hàng yêu cầu
 • Đại diện khách hàng thực hiện việc nộp, sửa đổi, bổ sung hồ sơ
 • Đại diện nhận kết quả và tiến hành bàn giao cho khách hàng

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ Xin giấy phép xuất khẩu lao động, hãy liên hệ với Luật Trung Tín để được hỗ trợ.

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Website: luattrungtin.com

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Tên doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

……, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch: ……………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………; Fax: …………………….; Email:……………………….

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…………………………..

4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………….. do……………. cấp ngày….. tháng….. năm…….

5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép:……………………………………..

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. ………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………

TỔNG GIÁM ĐỐC
HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tư vấn miễn phí