Xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Đối với các dự án đầu tư, kinh doanh liên quan đến môi trường như dự án làm mất rừng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng cảng biển, cảng sông; sản xuất hóa chất, nhà máy luyện kim…. theo quy định của pháp luật sẽ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Cụ thể bài viết này, Luật Trung Tín sẽ hướng dẫn quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cơ sở pháp lí

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Nghị định 18/2015/NĐ – CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư 27/2015/TT- BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Tương ứng với từng dự án đầu tư, kinh doanh mà cơ quan có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

+ Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT- BTNMT.

+ UBND cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ – CP.

+ UBND cấp xã được UBND cấp huyện ủy quyền xem xét xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn 1 xã.

+ Ban quản lý khu công nghiệp, chế xuất, kinh tế được Sở Tài nguyên và môi trường, UBND cấp huyện xem xét, ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong các khu nêu trên.

Thủ tục đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

* Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và môi trường:

(1) 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu nội dung thực hiện (theo mẫu tương ứng quy định tại Thông tư 27/2015/TT- BTNMT)

(2) 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

* Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp Huyện:

(1) 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nôi dung (theo mẫu tương ứng quy định tại Thông tư 27/2015/TT- BTNMT)

(2) 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

* Đối với hồ sơ nộp tại các cơ quan được ủy quyền, hồ sơ sẽ được thực hiện theo quy định tương ứng đối với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Nộp hồ sơ

Tại cơ quan có thẩm quyền tương ứng theo hướng dẫn nêu trên.

3. Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn là 10 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm xem xét và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Trong trường hợp chưa xác nhận sẽ phải thông báo bằng văn bản tới người nộp hồ sơ và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

– Các chủ dự án, chủ của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi được xác nhận về kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải tuân theo kế hoạch đã đăng ký.

– Nếu có thay đổi về chủ dự án, chủ của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chủ cơ sở mới, chủ dự án mới sẽ có trách nhiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận đăng ký.

Mọi thắc mắc chi tiết cần giải đáp liên quan đến xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường hay các vấn đề pháp lý khác vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – 0865 838 604

Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí