Quy định về nhập khẩu hàng mẫu thực phẩm

Để được phép nhập thực phẩm nước ngoài để làm hàng mẫu, đơn vị nhập khẩu cần phải thực hiện thủ tục xin công văn xác nhận nhập hàng mẫu thực phẩm tại cơ quan nhà nước. ĐỐI TƯỢNG XIN CÔNG VĂN NHẬP KHẨU HÀNG MẨU THỰC PHẨM  Sản phẩm thực phẩm nhập khẩu của: – Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm – Tổ chức, cá nhân nhận…

Chi tiết »