Hành vi xâm phạm quyền tác giả được quy định như thế nào?

Quyền tác giả theo quy định của Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới thì việc bảo hộ quyền tác giả không phụ thuộc  vào việc tác giả có đăng ký bảo hộ tác phẩm đó hay không. Tác phẩm được bảo hộ kể từ khi được định hình,  quyền tác giả bảo hộ về mặt hình thức thể hiện của tác phẩm, sự toàn vẹn tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tác giả.

Khi có các hành vi xâm phạm quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có quyền yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, hoặc kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Các hành vi vi phạm quyền tác giả được quy định tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Luật này được sửa đổi 2009.

Các hành vi xâm phạm quyền tác giả theo luật định

 • Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
 • Mạo danh tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
 • Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
 • Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ.
 • Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh. Trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ.
 • Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu trí tuệ.
 • Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

hành vi xâm phạm quyền tác giả

Xem thêm: Đăng ký bản quyền video youtube ở đâu và đăng ký như thế nào?

Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

 • Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 • Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
 • Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Một số vấn đề liên quan đến việc bảo hộ quyền tác giả trước hành vi xâm phạm

 • Trên đây là các hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Như đã phân tích nêu trên, thì quyền tác giả có phạm vi bảo hộ không sâu như các quyền sở hữu công nghiệp. Đối với nội dung của tác phẩm thì bảo hộ rất hạn chế, không đi vào từng chi tiết, từng câu chữ.
 • Ví dụ như: Đối với bản quyền tác phẩm mỹ thuật cụ thể là một logo thì chỉ được bảo hộ đúng như đã đăng ký nếu như người khác sử dụng màu sắc khác, hoặc thêm hoặc bớt chi tiết của logo để sử dụng thì không vi phạm quyền tác giả. Hay một tác phẩm truyện, thì chỉ bảo hộ hình thức thể hiện của ý tưởng sáng tác mà không bảo hộ chính ý tưởng đó. Tức là người khác vẫn có thể sử dụng ý tưởng của câu chuyện để viết lên một câu chuyện khác.
 • Khi phát hiện ra những hành vi vi phạm quyền tác giả thuộc một trong các trường hợp nêu trên, chủ sở hữu tác phẩm, hoặc tác giả cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh những thiệt hại về lợi ích vật chất hoặc xâm hại đến uy tín, danh dự của bản thân tác giả.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí