Tìm hiểu về các quyền của chủ thể giống cây trồng

Để xác định một người có quyền của chủ thể giống cây trồng, pháp luật quy định một số vấn đề pháp lý điều chỉnh lĩnh vực này. Bên cạnh đó cũng đặt ra các quy định về nghĩa vụ khi tham gia vào quá trình nghiên cứu, thực nghiệm.

Để có cơ sở thông tin, Luật Trung Tín đã nghiên cứu những nguồn tài liệu khác nhau nhằm gửi đến người đọc cách nhìn tổng quan nhất.

Xem thêm: Đăng ký quyền tác giả quyền liên quan ở đâu

1. Tác giả giống cây trồng – quyền của chủ thể giống cây trồng

a) Quyền của tác giả

 • Tác giả giống cây trồng có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với giống cây trồng mới do mình tạo ra.
 • Quyền nhân thân của tác giả: Tác giả được ghi tên trong văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới:
  • Có quyền đăng bạ quốc gia về giống cây trồng mới
  • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý khi có hành vi xâm phạm đến quyền nhân thân (Quyền ghi tên trong văn bằng bảo hộ, quyền đăng bạ quốc gia về giống cây trồng mới) và quyền tài sản của tác giả.
 • Quyền tài sản của tác giả: Nếu giữa tác giả vả chủ sở hữu văn bằng bảo hộ không thỏa thuận về mức thù lao mà tác giả được hưởng thì tác giả có quyền được hưởng mức thù lao trên số tiền làm lợi mà chủ sở hữu văn bằng bảo hộ thu được trong mỗi năm khai thác giống cây trồng mới.

b) Nghĩa vụ của tác giả giống cây trồng mới

 • Tác giả giống cây trồng mới có nghĩa vụ giúp đỡ chủ sở hữu văn bằng bảo hộ thực hiện nghĩa vụ duy trì vật liệu nhân của giống mới được bảo hộ.

2. Quyền và nghĩa vụ của sở hữu văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới

a) Quyền của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ

 • Quyền của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới có quyền cho cá nhân hoặc tổ chức được phép sử dụng hay không được phép sử dụng vật liệu nhân của giống được bảo hộ, sản phẩm thu hoạch nhận được từ việc gieo trồng vật liệu nhân của giống được bảo hộ trong các hoạt động như sản xuất hay nhân giống vì mục đích kinh doanh; chế biến giống vì mục đích kinh doanh; chào hàng; bán hay các hình thức khác; xuất khẩu; tàng trữ nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất hay nhân giống, chế biến vì mục đích kinh doanh.
 • Quyền của chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới được bảo hộ kể cả trong giai đoạn từ khi nộp đơn hợp lệ đến ngày được cấp văn bằng bảo hộ. Trong giai đoạn này nếu có các hành vi liên quan đến vật liệu nhân và sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng được bảo hộ thì chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu người có các hành vi đó phải bồi thường thiệt hại. Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ còn được áp dụng trong các trường hợp:
  • Giống cây trồng mới có nguồn gốc thực chất từ giống được bảo hộ khi giống được bảo hộ bản thân nó không phải là giống có nguồn gốc thực chất từ một giống được bảo hộ khác
  • Giống cây trồng mới và việc nhân giống của nó đòi hỏi phải sử dụng lặp lại giống được bảo hộ.

b) Những quyền năng của chủ sở hữu giống cây trồng mới

 • Với tư cách là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới, chủ sở hữu cũng có quyền thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu đối với giống cây trồng mới như đối với tài sản khác ngoài giống cây trồng mới
 • Tự mình khai thác hoặc chuyển quyền khai thác giống cây trồng mới cho tổ chức, cá nhân khác thông qua hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng đó buộc phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Chủ văn bằng bảo hộ có quyền để lại thừa kế, chuyển nhượng quyền sở hữu văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật
 • Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền sử lý các hành vi xâm phạm và yêu cầu người có hành vi xâm phạm phải bồi thường thiệt hại. Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp này cũng được áp dụng theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

c) Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ không có quyền được bảo hộ khi:

 • Giống cây trồng mời chỉ được sử dụng cho nhu cầu của cá nhân không vì mục đích thương mại
 • Nông dân gieo trồng các vật liệu nhân của giống được bảo hộ lấy sản phẩm thu hoạch để làm giống cho các vụ tiếp theo tại trang trại của họ hoặc trao đổi cho nhau giữa các hộ nông dân
 • Giống sử dụng để lai tạo ra các giống cây trồng mới khác, trừ trường hợp giống đó là giống có nguồn gốc thực chất từ giống được bảo hộ.

quyền của chủ thể giống cây trồng

d) Nghĩa vụ của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ:

 • Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ trực tiếp duy trì hoặc ủy quyền cho người khác duy trì vật liệu nhân giống được bảo hộ
 • Cung cấp vật liệu nhân giống đó theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để lưu giữ quỹ gen, làm mẫu chuẩn và gieo trồng để kiểm tra tính khác biệt, tính chất đồng nhất và tính ổn định của giống được bảo hộ;
 • Chủ văn bằng bảo hộ là tổ chức, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả chọn tạo giống cây trồng mới được cấp văn bằng bảo hộ trên cơ sở hợp đồng.
 • Trong trường hợp giữa tác giả và chủ sở hữu văn bằng bảo hộ không có thỏa thuận về mức thù lao thì mức thù lao cho tác giả tối thiểu không thấp hơn 20% số tiền làm lợi mà chủ văn bằng bảo hộ thu được trong mỗi năm khai thác giống cây trồng mới.
 • Ngoài những nghĩa vụ trên của của chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới phải thực hiện với tác giả, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ còn phải nộp lệ phí khi nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định về hình thức và nội dung hồ sơ để cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí hàng năm kể từ năm được cấp văn bằng bảo hộ để duy trì hiệu lực của văn bằng đó.

Trên đây là một số nội dung về quyền của chủ thể giống cây trồng. Trường hợp cần tư vấn hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi để gửi yêu cầu.

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí