tu-van-luat-tai-thanh-pho-ho-chi-minh
Tư vấn luật tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ trọn gói 24/7

Văn phòng Luật Trung Tín hỗ trợ tư vấn pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn miễn phí, chuyên sâu trong các lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hôn nhân – gia đình, thuế, các lĩnh vực có yếu tố nước ngoài. (1) Dịch vụ tư vấn luật tại thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng Luật Trung Tín đã và đang cung cấp các dịch vụ theo từng lĩnh…

Chi tiết »

Toàn văn Luật Doanh nghiệp 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập,…

Chi tiết »