Kế toán cần lưu ý những quy định gì khi làm việc

Theo xu thế của thời đại, hầu hết các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân đã thay đổi cách thức làm việc. Thay vì in, mua hoặc sử dụng những công cụ phải thấy bằng mắt. Bây giờ, tất cả đang được điện tử hóa, từ cuộc sống hàng ngày cho đến hoạt động kinh doanh, thương mại. Lĩnh vực kế toán cho doanh nghiệp cũng vậy. Những quy định mang tính định hướng nhưng bắt buộc đã được Chính phủ lên kế hoạch từ nhiều năm nay. Và giờ là lúc áp dụng triệt để. Vì lẽ đó, những người làm kế toán cho doanh nghiệp cũng phải tìm hiểu pháp luật. Dưới đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết: “ Kế toán cần lưu ý những quy định gì khi làm việc”.

I. Kế toán cần lưu ý một số quy định mới

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chính thức có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.
Theo đó, có rất nhiều nội dung quan trọng mà người làm kế toán cần lưu ý khi làm cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh cần phải lưu ý sau đây:

1. Từ ngày 01/11/2020,

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng HĐĐT theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019.

2. Về nội dung HĐĐT

Cơ bản giống với nội dung hóa đơn giấy tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và có bổ sung thêm chỉ tiêu: Mã của cơ quan thuế (CQT) đối với HĐĐT có mã của CQT; Phí, lệ phí thuộc NSNN  và nội dung khác liên quan (nếu có).

3. 07 trường hợp HĐĐT không cần có đầy đủ các nội dung

– HĐĐT bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh;
– HĐĐT bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh;
– HĐĐT là tem, vé, thẻ;
– Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là HĐĐT;
– Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng;
– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử;
– Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế.

4. Định dạng HĐĐT

Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của HĐĐT theo quy định.

5. Về việc áp dụng HĐĐT kế toán cần lưu

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 119; trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã của CQT thì các lĩnh vực được xác định theo ngành kinh tế cấp 4 theo Danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 7/6/2018.
6. Các trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng HĐĐT có mã của CQT
Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong tám (08) dấu hiệu nêu tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 68/2019 thì sử dụng HĐĐT có mã của Cơ quan thuế trong 12 tháng hoạt động liên tục.
7. Sử dụng HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh
Tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân thuộc diện được cấp HĐĐT có mã của CQT theo từng lần phát sinh tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 68 thực hiện gửi đơn đề nghị cấp HĐĐT cho CQT và khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và các loại thuế, phí khác (nếu có) trước khi được cấp.

8. 07 trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT có mã và không có mã của CQT

Bao gồm 07 trường hợp được nêu tại Điều 9 và Điều 15 Thông tư 68.
Đơn vị thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn được tiếp tục sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã sau khi thông báo với CQT về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

9. Về việc xử lý HĐĐT có mã/hóa đơn điện tử không mã có sai sót:

1. Đối với HĐĐT có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế
Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua
Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót.
Bước 2: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
– Trường hợp đã gửi hóa đơn cho người mua
Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04.
Bước 2: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
– Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn
Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót.
Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.
Bước 3: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã HĐĐT mới thay thế HĐĐT đã lập để gửi cho người mua.

2. Đối với HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đã lập

– Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện)
Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT đã lập.
Bước 2: Người bán lập HĐĐT mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.
– Trường hợp cơ quan thuế phát hiện có sai sót
Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót.
Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.
Bước 3: Người bán lập HĐĐT mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

10. Về xử lý sự cố khi sử dụng HĐĐT có mã

Xem chi tiết tại Điều 12 Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ke-toan-can-luu-y-gi

Áp dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc

II. Hiệu lực thi hành về HĐĐT còn hiệu lực đến ngày 01/11/2020:

1. Từ 14/11/2019 đến 31/10/2020, các văn bản sau vẫn có hiệu lực thi hành:

  • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011
  • Thông tư  191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014
  • Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015
  • Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018
  • Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016
  • Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

Từ ngày 01/11/2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên hết hiệu lực thi hành.

2. Trước ngày 31/10/2020, cơ sở kinh doanh nhận được thông báo áp dụng HĐĐT của CQT mà chưa có cơ sở hạ tầng để thực hiện thì gửi dữ liệu hóa đơn đến CQT theo Mẫu số 03 (Phụ lục Nghị định 119)  cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

3. Áp dụng HĐĐT với  cơ sở giáo dục, cơ sở y tế công lập

– Đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng.
– Nếu nhận được thông báo áp dụng HĐĐT của CQT thì:
+ Gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 (Phụ lục Nghị định 119)  cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT nếu chưa có đủ cơ sở hạ tầng thực hiện.
+ Thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT nếu đã đủ điều kiện và cơ sở hạ tầng thông tin.

Trên đây là bài viết về một số nội dung mà kế toán cần lưu ý. Bài viết có tham khảo một số nội dung của Thư viện pháp luật, đối tác của Luật Trung Tín.

Xem thêm: Tham khảo tư vấn luật lao động miễn phí

Tư vấn miễn phí