Mã số định danh y tế là gì?

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các nội dung chính liên quan đến Mã số định danh y tế.

Tìm hiểu về khái niệm

Khái niệm Định danh:

Định danh (hay mã nhận dạng, tiếng Anh: identifier) là một tên xác định (tức là, gắn nhãn nhận dạng của) một đối tượng duy nhất hay một lớp duy nhất của đối tượng, trong đó “đối tượng” hay lớp có thể là một ý tưởng, một đối tượng (hay lớp) vật lý [đếm được], hay vật chất vật lý (hay lớp) [không đếm được].

Khái niệm Mã số định danh y tế:

Là nhóm dữ liệu được sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chữa bệnh hoặc chăm sóc sức khỏe. Theo đó, mỗi người dân sẽ có một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời

Đặc điểm của Mã số định danh y tế

Ngày 24/9/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4376/QĐ-BYT về Quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế.
Theo đó, mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời, mã được sử dụng để nhận biết một cá nhân tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mã định danh y tế gồm dãy các ký tự được mô tả là XXXXXXXXXX . xxxxxxxxxx gồm 3 phần sau:
– Mười ký tự đầu của dãy số là số bảo hiểm xã hội của cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội.
– Ký tự thứ mười một là dấu phân cách giữa hai dãy số thể hiện là dấu “.” dùng để xử lý các công nghệ không có định hướng.
– Dãy ký tự sau cùng được sử dụng để đảm bảo định danh hợp lệ.
Các ký tự từ thứ mười một đến cuối sẽ được làm mờ đi và chỉ được dùng để kiểm tra tính hợp lệ trên hệ thống cấp mã định danh y tế.

Lợi ích khi sử dụng Mã số định danh y tế

Theo đó, khi tham gia chữa bệnh hay chăm sóc sức khỏe, các cá nhân sẽ không phải xuất trình các giấy tờ nhân thân khác ( trừ trường hợp có quy định riêng) mà chỉ cần đọc Mã số, các dữ liệu đã được lưu trữ trong hệ thống dữ liệu quốc gia về y tế sẽ được cung cấp ngay lập tức.

Việc này loại bỏ các vấn đề phiền phức khác trong quá trình chuẩn bị như trước kia.

Tư vấn miễn phí