Thủ tục tham gia bảo hiểm y tế cho công ty mới thành lập

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, đảm bảo an toàn và chất lượng cuộc sống của người tham gia, góp phần công bằng xã hội. Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và an sinh xã hội về công…

Chi tiết »