Chuyển đổi DNTN sang công ty TNHH
Chuyển đổi DNTN sang công ty TNHH theo quy định của luật

Điểm khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH là tư cách pháp lí và chế độ chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Con đối với công ty TNHH có tư cách pháp nhân, và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp của các thành viên. Trong thời…

Chi tiết »