Cập nhật ngành nghề công ty
Cập nhật ngành nghề công ty theo quyết định số 28/2018/QĐ-Ttg

Ngày 06 tháng 7 năm 2018 Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2018. Theo nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế mới có sự sửa đổi, bổ sung ngành, nghề so với hệ thống ngành nghề kinh tế theo quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007.

Chi tiết »