Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam đều thực hiện việc đăng kí xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên quá trình đầu tư là lâu dài và nhiều biến động khách quan từ tình hình kinh tế, chi phí hay các yếu tố chủ quan từ phía người đầu tư mà có những thay đổi so với hồ sơ đăng kí ban đầu.
Để thống nhất trong quản lí các dự án có nhà đầu tư nước ngoài, tránh lạm dụng đầu tư, gây rối loạn nền kinh tế mà pháp luật quy định phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nếu có các thay đổi so với giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ban đầu.

Tuy nhiên thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khác nhau tùy vào dự án đầu tư phân loại theo quy định của pháp luật, gồm những hồ sơ nào? Quy trình ra sao? Luật Trung Tín hỗ trợ khách hàng với các nội dung sau:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

1. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Trường hợp 1:

Thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

Thành phần hồ sơ 

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư về một số nội dung như:

   • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng
   • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn
   • Thời hạn hoạt động của dự án
   • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có)
   • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án
   • Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn
   • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

 Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung trong hồ sơ đăng kí xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục tiến hành:

Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp 2:  

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư về một số nội dung như:

   • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng
   • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn
   • Thời hạn hoạt động của dự án
   • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có)
   • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án
   • Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn
   • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung trong hồ sơ đăng kí xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục tiến hành:

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Trường hợp 1:

Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư về một số nội dung như:

   • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng
   • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn
   • Thời hạn hoạt động của dự án
   • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có)
   • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án
   • Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn
   • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung trong hồ sơ đăng kí xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục tiến hành:

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư. Các cơ quan  có thẩm quyền nêu trên có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền nếu trên, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình ỦBND cấp tỉnh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư. UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư

Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Trường hợp 2:

Trường hợp điều chỉnh các nội dung không được liệt kê ở Trường hợp 1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định  giống với điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trường hợp 1:

Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư về một số nội dung như:

   • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng
   • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn
   • Thời hạn hoạt động của dự án
   • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có)
   • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án
   • Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn
   • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung trong hồ sơ đăng kí xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục tiến hành:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư. Các cơ quan quản lí nhà nước nêu trên có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp 2:

Điều chỉnh các nội dung không được liệt kê ở Trường hợp 1, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo theo quy định giống với điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Trên đây là quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nếu như bạn vẫn còn vấn đề thắc mắc về vấn đề này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ Luật Trung Tín. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất và mức chi phí tiết kiệm nhất.

Xem thêm: Thay đổi Người đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trân trọng!

Tư vấn miễn phí